หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายพิชญพศ์  โปร่งใจ หัวหน้างานสวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อขอมติความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ในการปลูกสร้างสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตาม ม.20 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน  20 แปลง (แปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก จำนวน 17 แปลง และแปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพารา จำนวน 3 แปลง) รวมพื้นที่  2,880  ไร่  -  งาน  16  ตารางวา (แยกเป็น 6 คำขอ) โดยที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติ “เห็นชอบ” ให้ทางสวนป่าดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่หาดและป่าแม่ก้อ” และ “ป่าแม่ลี้” ท้องที่ ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้