หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

           เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสวนป่า บรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กร การใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง รวมถึงฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง เป็นวิทยากร ณ สำนักงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายปิยะพันธ์ วรรณมณี หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด