หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

คณะกรรมาธิการฯ ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 นายสุกิจ  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นายสุชาติ  ฐิติวรสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ นายคมณ์  จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร นายนิพล  ปาอิน ผู้จัดการ องค์การอุตสากรรมป่าไม้เขตลำปาง นางกัลยรัตน์  เหลาโชติ ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล นายภูมิสิทธิ์  มาดี หัวหน้างานแผนงาน ส.ผป. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ