บุคคลออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

นายภพปภพ  ลรรพรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 

                                                    
               นายอานนท์  บุญกัณฑ์               นายเรวัติ  พิมสาร                      นายคมณ์  จำปาวัลย์
              หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป            หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า               หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต      

                                                            

                                                                                                                 

              นางกัลยารัตน์ เหลาโชติ        นายวิมล  เจียรรัตนสวัสดิ์            นายชัยสิทธิ์  ชัยสมพร        

      ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล     ผู้จัดการส่วนอำนวยการ             ผู้จัดการส่วนบริการฯ  

 

                                                       

       นายนิพล  ปาอิน                      นายไชยยศ  โสถิตาภัย                นายสุชาติ ฐิติวรสกุล
  ผู้จัดการ ออป.เขตเชียงใหม่          ผู้จัดการ ออป.เขตแพร่           ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง       

 

 

                                                           

                 นายนิพล  ปาอิน                                                นายทวี  ทองอยู่แบบ

               รักษาการผู้จัดการ                                ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

 ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

 

  

 

 

ทำเนีบยผู้บริหารสำนักงาน